Investici přes naši platformu Upvest vykonalo již téměř 400 investorů a celkový objem investic už překročil 50 mil. Kč. Jsme vděční za vaši důvěru a plánujeme nadále růst co do počtu projektů uveřejněných na naší platformě, tak i do objemu proinvestovaných prostředků. Snažíme se odpovědět na všechny vaše otázky a jednu konkrétní jsme se rozhodli zpracovat v rámci tohoto příspěvku. I když je naší strategií uveřejňovat na platformě projekty, které projdou našim interním vyhodnocením, bez dalšího doporučení ve vztahu k plánované expozici investora, chceme Vám poskytnout alespoň zjednodušený úvod do komplexní problematiky investování.

Kolik mám investovat

Rizikovost námi nabízených příležitostí se liší, obecně by mělo platit pravidlo, že čím vyšší úroková sazba na poskytovaném úvěru, tím rizikovější by měla být daná příležitost. Nicméně, z důvodu zvyšování úrokových sazeb ze strany ČNB a zpomalování růstu HDP může být takto zjednodušený pohled na rizikovost dané příležitosti zkreslený. Proto vždy doporučujeme projít celý popis nabídky investiční příležitosti a riziko následně vyhodnotit na základě popisu dané investiční příležitosti a limitů z důvodů procesu vyhodnocování.

Pokud se jedná o mezaninové financování, tak v případě, že se projekt dostane do problémů hrozí ztráta celé investované částky. Investor by měl tedy při zvažování plánované výše investice brát tento fakt v potaz. Investovaná částka by neměla představovat takovou výši, která v případě její ztráty ovlivní jeho životní situaci.

Riziko je spjaté i s investicemi do seniorních úvěrů, které jsou zajištěné pozemkem, nemovitostí či jiným předmětem ručení. Níže uvedený výčet rizik představuje zásadní (nikoliv všechna) rizika spjatá s případným zpeněžením zástavy:I přes to Vás chceme ujistit, že pokud nastanou problémy se splacením projektu, tak je tým Upvestu připraven postupovat velmi proaktivně, konstruktivně a efektivně, aby maximalizoval případně vymožené plnění plynoucí investorům.

Časový horizont

Dále si promyslete, kdy plánujete investované prostředky opět použít. U nabídky investičních příležitostí uvádíme dvě data. První je předpokládané datum splacení úvěru, které je určeno na základě našeho odhadu, který se však může od skutečnosti velmi lišit. V případě prodlení (např. se stavební realizací daného projektu) se může splacení úvěru značně prodloužit. To stejné platí i v případě, že prodeje projektu neprobíhají podle předem stanoveného odhadu. Druhé datum je konečná splatnost úvěru, tedy datum, které je uvedeno v úvěrové smlouvě. I když takové datum je nastavováno se značnou časovou rezervou, realizace projektu včetně prodejů a obdržení klientských plateb se nemusí vždy do tohoto data stihnout.

V takovém případě bychom postupovali tak, abychom maximalizovali současnou hodnotu vymožených prostředků. V některých případech bychom přistoupili k prodloužení data splatnosti a potažmo k prodloužení splacení investice, v jiných případech bychom přistoupili k okamžitému zesplatnění úvěru. Vždy však závisí na konkrétní situaci a daných okolnostech.

Upvest nyní nemá fungující sekundární trh, na kterém by se mohli obchodovat dříve získané participace. Likvidita participací tedy není umožněna. Do budoucna plánujeme zavést možnost prodeje již uzavřených participací, nicméně taková možnost nikterak nezaručuje, že se najde zájemce, který by participaci odkoupil. Sekundární trh funguje na principech nabídky a poptávky, proto existuje možnost, že bude nutné nabídnout participaci k prodeji za nižší cenu, než za jakou byla původně získána.

Investování s ohledem na vaše celkové portfolio

Důrazně doporučujeme, abyste případné investice zvažovali s ohledem na vaše celkové investiční portfolio. To znamená, jak investice do konkrétní investiční nabídky ovlivní parametry včetně rizikovosti celého vašeho portfolia, která závisí mimo jiné i na případné závislosti a propojenosti napříč investicemi v rámci portfolia.

Investice na Upvestu jsou do značné míry propojené z důvodu závislosti na stejných faktorech ovlivňujících jejich rizikovost (faktory obecně ovlivňující nemovitostní trh). Pokud tedy nastane významná situace na trhu, může ovlivnit (negativně i pozitivně) současně všechny projekty, do kterých jste na Upvestu investovali. I když budete vkládat prostředky do více investičních příležitostí, tak v případě negativní situace může jeden společný faktor způsobit ztrátu investovaných prostředků ve všech projektech.

Samozřejmě neodrazujeme od diverzifikace na úrovni projektů na platformě, která může zmírnit dopad případné negativní události specifické pro konkrétní projekt na vaši celkovou expozici na Upvestu, ale vložením prostředků do více projektů na platformě nesnižujete obecná rizika spjatá s nemovitostním trhem.

Pokud sami nedisponujete dostatečnými zkušenostmi, abyste byly schopni samostatného nastavení osobního investičního portfolia, doporučujeme využít služeb investičního poradce, se kterým můžete investování na Upvestu probrat a zhodnotit s ním dopad investice na vaše celkové portfolio a vyhodnotit, zda je případná investice na Upvestu v souladu s vašimi investičními cíli, možnostmi a cílenou hladinou podstupovaného rizika.

Střet zájmů

Upvest získává poplatek za sjednání úvěru. Takový poplatek je vyjádřen procentem z celkové výše poskytovaného úvěru. Existuje tedy zřejmá motivace, aby Upvest poskytoval úvěry s co možná nejvyšší výší jistiny a maximalizoval tak potenciální tržbu. Je na vašem zvážení, zda důvěřujete v naši interní politiku, která obnáší klást zájmy investora nad zájmy společnosti. V rámci popisu investiční příležitosti mimo jiné uvádíme i skutečnou či plánovanou kapitálovou strukturu jednotlivých projektů. I když nemáme jasně danou restrikci na její podobu, vyhodnocení rizik vyplývající z kapitálové struktury projektu je jednou ze stěžejních částí investiční analýzy.

Naše snaha v zamezení střetu zájmů je odražena mimo jiné ve skutečnosti, že v případě naplnění cíle fundraisingu nepřistupujeme bez předešlého upozornění k jeho navýšení. Pokud by totiž došlo ke změně kapitálové struktury, a tím k navýšení expozice Upvestu, měla by taková změna materiální dopad na rizikovost investice, se kterou původní investoři nemohli počítat.

Závěr

V tomto článku jsme vám chtěli nabídnout náš pohled na základní aspekty investičního rozhodování a představit důležité otázky, které by si každý investor měl položit a v klidu si promyslet svoje odpovědi.

Jsme přesvědčeni, že transparentní komunikace s investory, a to nejen z hlediska očekávaných výnosů, ale především možných rizik, je klíčem pro dlouhodobé úspěšné fungování Upvestu.

Děkujeme, že s námi investujete nebo investování přes naši platformu alespoň zvažujete. Pokud máte jakékoliv otázky, neváhejte nás, prosím, kontaktovat. Máte-li námět na téma dalšího příspěvku na našem blogu anebo otázku, která by si zasloužila zpracovat v dalším příspěvku. Budeme velmi rádi za vaše návrhy.

Pokud Vás téma alternativní investice do nemovitostí zaujalo, budeme rádi, když zvážíte naši aktuální nabídku investičních příležitostí.